Laboratorní úloha "Vjezdová závora"

1. Znázornění reálné úlohy

Schéma:

Fotografie:Video:    2400kbps    64kbps


2. Popis laboratorní úlohy

    Součástí úlohy je závora, terminál s tlačítkem a dvěma diodami - červenou a zelenou, a dva snímače přítomnosti vozidla. Na vstupy automatu jsou přivedeny signály ze senzorů u terminálu a pod závorou, signál z tlačítka na terminálu a signál polohy závory. Výstupy automatu ovládají motor závory a diody na terminálu.

Přehled vstupů a výstupů:
vstup/výstup popis stav 0 stav 1
I0 snímač vozidla u terminálu u terminálu není žádné vozidlo vozidlo u terminálu
I1 snímač vozidla pod závorou pod závorou není žádné vozidlo vozidlo pod závorou
I2 tlačítko na terminálu tlačítko na terminálu není stisknuto tlačítko na terminálu stisknuto
I3 poloha závory závora mimo horní polohu závora v horní poloze
Q1 červená dioda na terminálu dioda nesvítí dioda svítí
Q2 zelená dioda na terminálu dioda nesvítí dioda svítí
Q3 zvedání závory závoru spustit závoru zvednout


3. Návrhy jednoduchých úkolů k řešení na virtuálním modelu

   Vytvořte řídící program pro obsluhu závory, který bude splňovat následující požadavky:
- závora se zvedne po stisknutí tlačítka (I2) a to pouze v případě, že je u terminálu vozidlo (I0) a nesmí se spustit dříve, než vozidlo opustí prostor závory (není detekováno žádným snímačem I0, I1)
- rudá dioda (Q1) svítí, pokud závora není v horní poloze
- zelená dioda (Q2) svítí, pokud byl aktivován signál pro zvednutí závory (Q3)

   Při řešení postupujte následovně:

a) Sestavte pravdivostní tabulku.

b) Sestavte logické funkce pro signály výstupů řídicího obvodu.

c) Ve virtuální simulaci sestavte pomocí funkčních bloků řídicí obvod a v režimu simulace ověřte správné fungování úlohy.


4. Poznámky k virtuální úloze


5. Virtuální úloha a nápověda k virtuální úloze

   


6. Odkaz na literaturu

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení.
ČVUT, Fakulta strojní, 3. dotisk 1. vydání, 2016. 165 s. ISBN 978-80-01-05007-1
Hofreiter, M.: Základy automatického řízení – příklady.
ČVUT, Fakulta strojní, 4. přepracované vydání, 2016. 123 s. ISBN 978-80-01-05899-2
Zítek, P.: Automatické řízení. Sylaby a aplikace.
ČVUT, Fakulta strojní, 1. vydání, 2016, 96 s. ISBN 978-80-01-05887-9