Laboratorní úloha "Otočný stůl s dopravníkem"

1. Znázornění reálné úlohy

Schéma:

Fotografie:Video:    2400kbps    64kbps


2. Popis laboratorní úlohy

    Výstupy automatu ovládají motor otočného stolu MO a motory dvou pásových dopravníků M5 a M4. Na vstupy jsou přivedeny signály z optických snímačů C5 a C4 sloužících k detekci válečku na příslušném dopravníku a z optického snímače CO1 sloužícího k detekci válečku na pozici na otočném stole.

Přehled vstupů a výstupů:
vstup/výstup popis stav 0 stav 1
CO1 volná pozice u dopravníku pozice u dopravníku volná pozice obsazena nebo mimo dopravník
C4 přítomnost válečku na dopravníku 4 žádný váleček na dopravníku na dopravníku je váleček
C5 přítomnost válečku na dopravníku 5 žádný váleček na dopravníku na dopravníku je váleček
MO motor otočného stolu stůl stojí stůl se otáčí
M4 motor dopravníku 4 dopravník stojí dopravník v provozu
M5 motor dopravníku 5 dopravník stojí dopravník v provozu


3. Návrhy jednoduchých úkolů k řešení na virtuálním modelu

   Vytvořte řídící program pro obsluhu dopravníků D5 (M5) a D4 (M4) a pro otočný stůl OS (MO), který dopraví plastový váleček z výchozí polohy na dopravníku D4 (C4) na otočný stůl OS. Před vhozením válečku na pozici na otočném stole je nutno kontrolovat, zda pozice není již obsazena (CO1). V kladném případě je potřeba volnou pozici nejdříve najít. Po úspěšném obsazení pozice se stůl pootočí (MO), aby byl připraven na další váleček.

   Při řešení postupujte následovně:

a) Sestavte pravdivostní tabulku.

b) Sestavte logické funkce pro signály výstupů řídicího obvodu.

c) Ve virtuální simulaci sestavte pomocí funkčních bloků řídicí obvod a v režimu simulace ověřte správné fungování úlohy.


4. Poznámky k virtuální úloze


5. Virtuální úloha a nápověda k virtuální úloze

   


6. Odkaz na literaturu

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení.
ČVUT, Fakulta strojní, 3. dotisk 1. vydání, 2016. 165 s. ISBN 978-80-01-05007-1
Hofreiter, M.: Základy automatického řízení – příklady.
ČVUT, Fakulta strojní, 4. přepracované vydání, 2016. 123 s. ISBN 978-80-01-05899-2
Zítek, P.: Automatické řízení. Sylaby a aplikace.
ČVUT, Fakulta strojní, 1. vydání, 2016, 96 s. ISBN 978-80-01-05887-9