Laboratorní úloha "Řízení výšky hladiny"

1. Znázornění reálné úlohy

Schéma:

Fotografie:Video:    2400kbps    64kbps


2. Popis laboratorní úlohy

    Ve skleněném válci jsou umístěny dva snímače S1 a S0, které snímají přítomnost kapaliny ve výškách Hh a Hd. Odtok kapaliny je regulován ventilem V. Kapalina je zpět do nádoby čerpána čerpadlem Č. Přepínač P v této úloze slouží k ručnímu vypouštění nádrže.

Přehled vstupů a výstupů:
vstup/výstup popis stav 0 stav 1
S0 dolní senzor výšky hladiny hladina < pozice senzoru hladina >= pozice senzoru
S1 horní senzor výšky hladiny hladina < pozice senzoru hladina >= pozice senzoru
P tlačítko VYPUSTIT tlačítko nesepnuto tlačítko sepnuto
V vypouštěcí ventil ventil uzavřen ventil otevřen
Č čerpadlo čerpadlo vypnuto čerpadlo spuštěno


3. Návrhy jednoduchých úkolů k řešení na virtuálním modelu

   Sestavte logické funkce pro řízení hladiny kapaliny v technologické nádrži. V nádrži je nutno udržet výšku hladiny mezi hodnotami Hd (S0) a Hh (S1), tj. sloupec kapaliny nesmí být níže než Hd a výše než Hh, v případě nutnosti musí být možnost ručně pomocí přepínače hladinu snížit (P).

   Při řešení postupujte následovně:

a) Sestavte pravdivostní tabulku.

b) Sestavte logické funkce pro signály výstupů řídicího obvodu.

c) Ve virtuální simulaci sestavte pomocí funkčních bloků řídicí obvod a v režimu simulace ověřte správné fungování úlohy.


4. Poznámky k virtuální úloze


5. Virtuální úloha a nápověda k virtuální úloze

   


6. Odkaz na literaturu

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení.
ČVUT, Fakulta strojní, 3. dotisk 1. vydání, 2016. 165 s. ISBN 978-80-01-05007-1
Hofreiter, M.: Základy automatického řízení – příklady.
ČVUT, Fakulta strojní, 4. přepracované vydání, 2016. 123 s. ISBN 978-80-01-05899-2
Zítek, P.: Automatické řízení. Sylaby a aplikace.
ČVUT, Fakulta strojní, 1. vydání, 2016, 96 s. ISBN 978-80-01-05887-9